Local Organizing Committee

Higuchi T (Fukui, Japan)
Ishikawa S (Saitama, Japan)
Itoi K (Sendai, Japan)
Kawata M (Kyoto, Japan)
Kimura T (Osaka, Japan)
Nishimori K (Sendai, Japan)
Ogawa S (Tsukuba, Japan)
Onaka T (Tochigi, Japan)
Sasaki S (Tokyo, Japan)
Takei Y (Tokyo, Japan)
Yamaguchi K (Niigata, Japan)