MENU

JOURNAL of UOEH

about J UOEH

EDITORIAL BOARD

Editor-in-Chief
Masanori HISAOKA
Deputy Editor
Hiroko SHIBATA, Mayumi TSUJI, Yoshihisa FUJINO, Kazuhiro YATERA
Language Editor
Christopher Paul CARMAN
Editors
Kagaku AZUMA , Hiroaki FUJIWARA , Sumiyo ISHIMATSU , Toyohi ISSE , Satoru SAEKI , Hideaki SUZUKI
Editorial Advisory Board
Hiroaki ADACHI , Ayumi ANAN , Takatoshi AOKI, Hisashi EGUCHI , Motoyoshi ENDO , Nobuhiro FUJIKI, Naohiro FUJIMOTO , Akihiro FUJINO , Kunio HARA , Masaru HARADA , Hidenori HIGASHI, Keiji HIRATA , Seichi HORIE , Takafumi HORISHITA , Mina JITSUZAKI, Toshihiko KADONO , Masaharu KATAOKA , Kazuaki KAWAI , Yoko KAWAMURA , Shoko KAWANAMI, Hiroyuki KONDO , Naoki KUNUGITA , Koichi KUSUHARA , Shinya MATSUDA, Yusuke MATSUURA , Toshihiko MAYUMI , Hiroyuki MIYAUCHI , Koji MORI , Masayuki X. MORI, Hiroyuki MORIMOTO , Yasuo MORIMOTO , Motonobu NAKAMURA , Junko NAKATANI, Toshiyuki NAKAYAMA , Yosuke NISHIMURA , Ryuji OKAZAKI , Akira OOGAMI , Yoshio OSADA, Yutaka OTSUJI , Mitsumasa SAITO , Akinori SAKAI , Hiroaki SATO , Minoru SATOH, Fumi TAKAHASHI , Fumihiro TANAKA , Yoshiya TANAKA , Yuko TANAKA, Kazuko TATEISHI, Susumu UENO, Yoichi UETA , Junkoh YAMAMOTO , Hiroshi YAMATO , Reiji YOSHIMURA , Kiyoshi YOSHINO
International Advisory Board
Yue-Liang Leon GUO, Yangho KIM
  • Published quarterly: 1 annual VOLUME consisting of 4 numbers.
  • Issued on the 1st of March, June, September and December, respectively.
  • Copyright 2020 by the University of Occupational and Environmental Health, Japan. All rights reserved.
  • The official journal of the UOEH Association of Health Sciences.

[Editorial Office]

The University of Occupational and Environmental Health, Japan
1-1 Iseigaoka, Yahatanishi-ku, Kitakyushu 807-8555, Japan
Editorial staff Hiroko SUZUKI
Tel & Fax +81-93-691-7291

Please select an issue.